Yola Terk - Yoldan İhdas

Yola Terk - Yoldan İhdas

Kamuya (yola) terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak kamu yararına( yol, yeşil alan, park vs.) bırakılması işlemidir. Mal sahibinin talebi belirttiğimiz şekilde tescil edilir. Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılsa da resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Ancak bir bedel ödenmekle birlikte terk edilecek bölümün belediye adına tescili ve bu tescilden sonra sicilden terki isteniyorsa resmi senet düzenlenmelidir (Satış hükümleri uygulanır). Konuyla ilgili bazı durumları ilgili kanunla açıklayalım: Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz (MK.999.). Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır (MK.999).