Köy Yerleşim Planı Uygulamaları

Köy Yerleşim Planı Uygulamaları

a) Tanım Köy yerleşim haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “442 sayılı Köy Kanununa ek 3367 sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğine göre yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır. 2010/22 sayılı genelge gereğince köy yerleşim haritaları; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir. Buna göre köy yerleşim haritaları, kadastro müdürlüğü dışında yapılması ya da yaptırılması gerekmektedir. Köy yerleşim haritaları; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Köy yerleşim haritaları düzenlendikten sonra kontrol ve tescil için valilik tarafından kadastro müdürlüğüne başvurulur. b) Başvuruda bulunacak belgeler Kontrollük işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/22 sayılı genelgede, köy yerleşim haritası dosyasında bulunacak belgeler yer almamıştır. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ"nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır; Buna göre köy yerleşim yeri dosyasında; 1) Valiliğin yazılı talebi ile köy yerleşim yeri tespit komisyonu kararı, parselasyon plânı, köy yerleşim alanı sınırının onaylı krokisi, yerleşim yeri haritalarının kesinleşme karar tarihleri ve Valilik onaylı örnekleri. 2) Uygulama sahası içinde kaln kadastro parsellerinin tapu senedi veya tapu kayıt örneği. (TAKBİS'e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüklerindeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüklerince TAKBİS'de sorgulanarak kontrol edilir.), 3) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi, 4) Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.) 5) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği, 6) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri ve köy yerleşim haritası, 7) Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri, 8) Pafta indeksi, pafta, 9) Fen klâsörü, ayırma çapları, 10) Fihrist, 11) İşlem dosyası kadastro müdürlüğüne verilir.. c) İzlenecek Yol Kadastro Müdürlüğünce; 1) Köy yerleşim haritasının kontrolü ve tescili için valilikçe kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunulur, 2) Kadastro müdürlüğünce; döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır. 3) Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır. 4) Teknik kontrol yapılır. – İşlemin kontrolü, B.Ö.H.H.B.Ü.Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita ve Plânlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi (20110/11 sayılı) ile Tescile Konu Harita ve Plânların Kontrolü Kontrolü Hakkında Genelgenin (2010/22 sayılı) ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazi yapılır. – Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve noksanlıklar giderildikten sonra konntrol işlemleri tamamlanarak "kontrol raporu" düzenlenir ve rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır. – Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerdeise iki takım işlem dosyası, "kontrol raporu" ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir. * Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir. Tapu Müdürlüğünce de; Akitsiz işlemler için olan “istem belgesi” düzenlenerek tescili yapılır. Tescil sonrası, işlem dosyasının aslı tapu müdürlüğünde alıkonurken diğer nüshalar kadastro müdürlüğüne geri gönderilir. d) İşlemin Mali Yönü Köy yerleşim haritalarının kontrolü için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yapılan harita ve plânların kontrolünde döner sertmaye fiyat listesinde belirtilen ücret alınır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak PROTOKOL düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.