İmar Uygulamaları

İmar Uygulamaları

a) Tanım Parselasyon haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır. 2010/22 sayılı genelge gereğince parselasyon; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir. Buna göre parselasyon haritasının yapımı, uygulamayı yapan kurumun elemanlarına ya da serbest çalışan harita mühendisi tarafından yapılmış olması gerekir. Parselasyon işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Parselasyon haritası yapılıp, askı ilânı ile kesinleştirildikten sonra işlemi yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur. b) Başvuruda bulunacak belgeler Kontrollük işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/22 sayılı genelgede, parselasyon işlemi ile ilgili dosyada bulunacak belgeler yer almamıştır. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ"nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır; Buna göre ifraz dosyasında; 1) İlgili idarenin Parselasyon plânının onaylandığı, ilân edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescili istenen ilgili idarenin yazılı talebi, 2) Parselasyonun dayandığı ve ilgili idarece onaylı, halen yürürlükteki imar plânının onay tarihi ve numarası ile pafta numarası veya numaraları, ilân edildiğine dair ilân başlangıç ve bitiş tutanağı, 3) Parselasyon plânının onaylandığına dair taşınmaz malın bulunduğu yere göre, belediye encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği. 4) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi, 5) Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi veya vekâletname örneği, (Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarasının bulunması zorunludur.) 6) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği, 7) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri ve ayırma haritası, 8) Kadastro görmeyen yerlerde sınırlandırma haritası, 9) Düzenleme sınırı krokisi, 10) Düzenleme sahası içinde kalan kadastro parsellerinin tapu kaydı örneği (TAKBİS'e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüklerindeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüklerince TAKBİS'de sorgulanarak kontrol edilir.), 11) Ada bölümü krokisi, 12) Fen klâsörü ve ayırma çapları, 13) Yeni imar adaları alan hesap, özet, tahsis, dağıtım cetvelleri, D.O.P. ve D.O.P.O.hesabı, 14) Pafta inteksi, pafta, parselasyon haritasının 3 takım kopyası, 15) Fihris, 16) İşlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takım işlem dısyası, kadastro müdürlüğüne verilir. c) İzlenecek Yol Kadastro Müdürlüğünce; 1) Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için valilik veya belediye başkanlığı, ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. 2) Kadastro müdürlüğünce; döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır. 3) Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır. 4) Teknik kontrol yapılır. – İşlemin kontrolü, B.Ö.H.H.B.Ü.Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita ve Plânlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi (20110/11 sayılı) ile Tescile Konu Harita ve Plânların Kontrolü Kontrolü Hakkında Genelgenin (2010/22 sayılı) ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazi yapılır. – Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve noksanlıklar giderildikten sonra konntrol işlemleri tamamlanarak "kontrol raporu" düzenlenir ve rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır. – Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerdeise iki takım işlem dosyası, "kontrol raporu" ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir. * Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir. Tapu Müdürlüğünce de; Akitsiz işlemler için olan istem belgesi düzenlenir. Parselasyon ile oluşan parseller; dağıtım cetvelleri ve tahsis cetvelleri esas alınarak tescil edilir. Tescil, tapu kütüğünün meşgul sayfasını takip eden ilk boş sayfadan başlamak suretiyle yapılır. Tescil sonrası, işlem dosyasının aslı tapu müdürlüğünde alıkonurken diğer nüshalar kadastro müdürlüğüne geri gönderilir. d) İşlemin Mali Yönü Parselasyon haritasının kontrolü için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yapılan harita ve plânların kontrolünde döner sertmaye fiyat listesinde belirtilen ücret alınır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak PROTOKOL düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.