Toplulaştırma Çalışmaları

Toplulaştırma Çalışmaları

Arazi toplulaştırması nedir? Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerinbir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI” denmektedir. Arazi toplulaştırmasında amaç nedir? Arazi toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir. Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler? Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde işgücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması, Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması, Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması, Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması, Topografik yapının parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi, Sulama, karayolu, otoyol ve demiryolu gibi kamu yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada mevcut olması arazi toplulaştırmasını gerekli kılmaktadır. Arazi toplulaştırmasının faydaları nelerdir? Arazi toplulaştırması ile; Parçalılık azalmakta, Sosyal Problemler çözülmekte. (Sınır, Yol, Hisseli parseller vb.) Tarıma elverişli düzenli ve ideal şekilli parseller oluşmakta, kullanılamayan küçük parçalı araziler kullanılabilir hale gelmekte, Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılmakta, İşlenebilir arazi artmakta ve ayrıca yakıt tasarrufu artmakta, Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmakta, Arazinin değeri en az iki kat artmaktadır. Kadastro yenilenir. Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü” sağlanır. Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir? Toplulaştırma alanının tespiti Sabit tesislerin tespiti Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması Harita veri tabanının oluşturulması Arazi derecelendirilmesi Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması Çiftçi tercihlerinin alınması Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların incelenmesi Yeni parselasyon planlarının araziye aplikasyonu Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır. Toplulaştırma çalışmaları sadece bir köye yönelik mi uygulanır? Hayır. Toplulaştırma çalışmaları; Köy, belde veya havza esas alınarak o yerin sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait arazide uygulanır. Bazı hallerde bir köyün tapulama sınırları içerisinde kalan arazisinin bir bölümünde de toplulaştırma uygulanabilir. Arazi Toplulaştırma çalışmalarının vatandaşa maliyeti nedir? Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kanal ve yol gibi ortak kullanım alanları için tarlalardan ortalama % 5 -6 ya varan kesintiler yapılmaktadır.